Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Doethur mewn Athroniaeth (PhD)

Beth yw PhD?

Mae PhD yn radd doethur sy'n seiliedig ar brosiect ymchwil unigol sylweddol a gwreiddiol sy'n diweddu gyda thraethawd ymchwil manwl (neu ffurf arall o gyflwyniad fel isod) sy'n berthnasol i faes arbenigedd staff.


Gallwch gwblhau eich PhD ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell (os yw natur yr ymchwil yn caniatáu hynny). Nid oes unrhyw ddosbarthiadau i'w mynychu gan fod y PhD yn seiliedig ar ymchwil.

Gallwch ddewis dilyn PhD amser llawn neu ran-amser. Yn gyffredinol, mae’r rhaglen amser llawn yn cymryd tair i bedair blynedd; mae’r rhaglen rhan-amser yn cymryd pump i chwe blynedd. Disgwylir i fyfyrwyr amser llawn dreulio tua 35 awr yr wythnos yn hunan-astudio a myfyrwyr rhan-amser 12 awr.

Mae sawl ffordd o ennill PhD, yn dibynnu ar eich profiad ymchwil a/neu hanes cyhoeddi hyd yma.


Ysgoloriaethau a Ariennir yn Benodol>>


PhD trwy Draethawd Ymchwil

Dyma'r llwybr mwyaf poblogaidd i ddyfarnu PhD. Fel arfer byddwch yn cofrestru i ddechrau ar gyfer MPhil/PhD ac yn cyflwyno adroddiad trosglwyddo MPhil/PhD ar ddiwedd Blwyddyn 1 (neu gyfwerth ar gyfer rhan-amser) a fydd yn cael ei asesu i benderfynu a allwch barhau â'ch astudiaethau i PhD. Ar ddiwedd eich rhaglen, byddwch yn ei gyflwyno i'w arholi ac yn amddiffyn traethawd ymchwil (hyd at 100,000 o eiriau) ar eich testun cymeradwy y mae'n rhaid iddo ddangos cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth.

Mae’n bosibl y bydd modd cofrestru’n uniongyrchol ar gyfer dyfarniad PhD os oes gennych eisoes radd Meistr a oedd yn cynnwys elfen ymchwil sylweddol ar yr amod ei fod yn yr un ddisgyblaeth â’ch ymchwil arfaethedig a’i fod yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a chyflawni prosiect ymchwil.

Pan fydd eich cyflwyniad yn cynnwys eich gweithiau creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o weithiau creadigol eraill, bydd eich cyfrif geiriau traethawd ymchwil yn cael ei leihau i ddim mwy na 40,000 o eiriau.


PhD yn ôl Portffolio

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol gyda chorff o waith eisoes, efallai mai PhD fesul Portffolio yw'r llwybr i chi. Mae llawer o fanteision i gwblhau eich doethuriaeth yn y modd hwn. Un o'r apeliadau mwyaf yw y gellir ei gwblhau mewn 12 mis yn rhan-amser. Mae hyn nid yn unig yn ei wneud yn gost-effeithiol ond hefyd yn opsiwn ymarferol i weithwyr proffesiynol prysur a all fod yn gerddorion, yn awduron, yn beirianwyr neu'n weithwyr gofal iechyd proffesiynol, yn addysgwyr neu yn yr heddlu/lluoedd arfog sydd â chorff addas o waith.

Mae angen hyd at dri phrosiect/darn o waith ac allbynnau cysylltiedig ar y cam ymgeisio; bydd y rhan fwyaf o'r rhain yn gyflawn ar adeg y cais a/neu gofrestru. Byddwch yn cael eich goruchwylio i ysgrifennu trosolwg beirniadol o hyd at 15,000 o eiriau sy'n dod â'r prosiectau ynghyd i'r PhD terfynol trwy gyflwyniad Portffolio. Rhaid i hyn ddangos cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth. Fel gyda phob PhD, mae'r asesiad terfynol yn cynnwys arholiad llafar.

Bydd atyniad gweithwyr proffesiynol profiadol sydd â PhD yn amrywio, gyda rhai eisiau cael swydd yn y byd academaidd, tra bod gan rai fwy o ddiddordeb mewn cael eu derbyn a’u cydnabod gan y sefydliad neu broffesiwn y maent yn gweithredu ynddo am waith y maent eisoes wedi’i wneud.

Gall y prosiectau yr ydych yn eu cynnwys yn eich portffolio i'w cyflwyno fod yn gysylltiedig â'ch maes ymarfer proffesiynol, a/neu'n deillio o ymchwiliad empirig neu gysyniadol.


PhD trwy Gyhoeddiad

Os ydych yn gyn-aelod o staff neu aelod presennol o staff, yn gyn-fyfyriwr neu â chysylltiadau cryf iawn â Phrifysgol De Cymru, gallwch wneud cais am PhD trwy Gyhoeddiad. Byddwch yn cyflwyno i'w archwilio ac yn amddiffyn corff cymeradwy o waith cyhoeddedig, ynghyd â throsolwg beirniadol.

Mae ymgeiswyr am PhD trwy Gyhoeddiad fel arfer angen chwe erthygl cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid, neu benodau neu fonograffau llyfrau cyfatebol, fel unig awdur neu awdur cyntaf.

MPhil/PhD (Animeiddio ac Effeithiau Gweledol)

MPhil/PhD (Gwyddorau Cymhwysol)

MPhil/PhD (Amgylchedd Adeiledig)

MPhil/PhD (Busnes)

MPhil/PhD (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

MPhil/PhD (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

MPhil/PhD (Cyfrifiadureg)

MPhil/PhD (Seiberddiogelwch)

MPhil/PhD (Drama)

MPhil/PhD (Addysg)

MPhil/PhD (Peirianneg Electronig)

MPhil/PhD (Saesneg)

MPhil/PhD (Iechyd)

MPhil/PhD (Hanes)

MPhil/PhD (Gwybodeg)

MPhil/PhD (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

MPhil/PhD (Mathemateg)

MPhil/PhD (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

MPhil/PhD (Cerddoriaeth a Sain)

MPhil/PhD (Gwyddorau'r Heddlu)

MPhil/PhD (Seicoleg)

MPhil/PhD (Polisi Cymdeithasol mewn Troseddeg)

MPhil/PhD (Chwaraeon)

MPhil/PhD (Amgylchedd Cynaliadwy)


PhD Uniongyrchol


PhD (Animeiddio ac Effeithiau Gweledol)

PhD (Gwyddorau Cymhwysol)

PhD (Amgylchedd Adeiledig)

PhD (Busnes)

PhD (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

PhD (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

PhD (Cyfrifiadureg)

PhD (Seiberddiogelwch)

PhD (Drama)

PhD (Addysg)

PhD (Peirianneg Electronig)

PhD (Saesneg)

PhD (Iechyd)

PhD (Hanes)

PhD (Gwybodeg)

PhD (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

PhD (Mathemateg)

PhD (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

PhD (Cerddoriaeth a Sain)

PhD (Gwyddorau'r Heddlu)

PhD (Seicoleg)

PhD (Polisi Cymdeithasol a Throseddeg)

PhD (Chwaraeon)

PhD (Amgylchedd Cynaliadwy)

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd gan ymgeiswyr un o'r canlynol:

  • Gradd anrhydedd 2:1 yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth)
  • Cymhwyster Meitr yn y DU mewn pwnc perthnasol (ne gyfwerth)
  • Cymhwysterau/profiad perthnasol, priodol sy'n cael eu hystyried gan y Brifysgol yn gyfwerth

Ar gyfer cofrestru'n uniongyrchol ar gyfer dyfarniad PhD (heb yr angen i 'drosglwyddo'), bydd gan ymgeiswyr un o'r canlynol hefyd:

  • Gradd Meistr berthnasol yn y DU (neu gyfwerth) ag elfen ymchwil sylweddol yn yr un maes disgyblaeth â'r ymchwil arfaethedig a oedd yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a gweithredu prosiect ymchwilt
  • Ymchwil sylweddol a/neu brofiad proffesiynol sydd wedi arwain at gyhoeddi gwaith, adroddiadau ysgrifenedig neu dystiolaeth briodol arall o gyflawniad


Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein. Gallwch ddod o hyd i'n ffioedd dysgu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yma. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno cais, dyma sut yr ydych yn ei wneud a sut y caiff ei ystyried.

Cysylltwch â ni

Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Trefforest Campws
CF37 1DL

Ffon: 01443 482881
E-bost: [email protected]

writing

Mae astudio PhD o bell yn caniatáu i chi elwa o'n cefnogaeth a'n harbenigedd, wrth gynnal eich ymchwil o unrhyw le yn y byd

"O gychwyn cyntaf fy siwrnai PhD, roedd yr oruchwyliaeth a’r arweiniad a gefais o bell o’r safon uchaf p’un a oeddwn i mewn neu allan o’r DU. Roedd peidio â gorfod teithio i'r campws ar gyfer cyfarfodydd neu sesiynau hyfforddiant ar brofi offer yn effeithlon o ran amser ac yn ariannol. Caniataodd i mi ganolbwyntio mwy ar ysgrifennu a chyflwyno llawysgrifau, a helpodd fy hunanddatblygiad ac yn y pen draw fy CV.

"Er fy mod wedi fy lleoli mewn cwpl o barthau amser gwahanol yn ystod fy PhD (Tsieina gyntaf ac India nawr) ni wnaeth hyn arafu dilyniant fy ymchwil na'r cyflwyniad i gyfnodolion effaith uchel. Roedd y gallu i gael cyswllt cyson â’m cyfarwyddwr astudiaethau yn hwyluso cynnydd fy nhraethawd ymchwil a chyhoeddi papurau mewn cyfnodolion dylanwad uchel." Dr Steven Jones, Chwaraeon PhD