Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Bydd y canllawiau hyn yn eich cynorthwyo i wneud cais am eich rhaglen gradd ymchwil dewisol a bydd yn amlinellu: sut y caiff eich cais ei ystyried, beth fydd yn cael ei ddisgwyl gennych a beth y gallwch ei ddisgwyl gan y Brifysgol.

Bydd y wybodaeth benodol a gynhwysir yn eich cynorthwyo i: 

 • Penderfynu pa raglen ymchwil i wneud cais amdani
 • Paratoi eich cynnig ymchwil
 • Gwneud eich cais
 • Deall sut mae'ch cais yn cael ei brosesu

Mae'r Brifysgol yn cynnig sawl rhaglen gradd ymchwil. Gweler y rhaglenni unigol am ofynion mynediad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn maes ymchwil penodol neu'n gweithio gydag aelod penodol o staff academaidd, mae'n aml yn werth trafod eich syniadau ymchwil gyda nhw cyn cyflwyno cais.

Mae ymchwilio i oruchwylwyr posibl yn rhan bwysig o'r broses ymgeisio. Mae angen i chi weithio gydag academyddion sydd â diddordeb yn eich maes ymchwil a bydd yn gefnogol i chi yn eich gradd ymchwil.  

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am staff yn eich ardal chi ar ein gwefan.  Ar ôl i chi nodi darpar oruchwylwyr dylech gysylltu a threfnu i drafod eich syniad ymchwil.


Rhaid cyflwyno cynnig ymchwil oni bai eich bod yn gwneud cais am ysgoloriaeth a ariennir sydd â phrosiect penodol.

Ni fydd eich cynnig yn fwy na 2000 o eiriau a bydd yn galluogi'r darllenydd i gael dealltwriaeth glir o'r ymchwil yr ydych yn bwriadu ei wneud a'r cyd-destun.

Yn y bôn, bydd y darllenydd yn cael atebion i'r cwestiynau "beth?", "pam?" a "sut?" h.y. beth yw'r ymchwil, pam mae'n cael ei gynnal, sut mae'n mynd i gael ei gynnal.

Yn achos PhD, rhaid i'r cyfraniad gwreiddiol disgwyliedig at wybodaeth a'r ffurf arfaethedig o gyflwyno, e.e. traethawd ymchwil, portffolio neu gyhoeddiad, fod yn glir.  Os yw'r cyflwyniad arfaethedig yn cynnwys gwaith creadigol, dylid tynnu sylw at hyn hefyd.

Dylech hefyd nodi a ydych wedi ystyried unrhyw faterion moesegol posibl sy'n gysylltiedig â'ch prosiect arfaethedig.

Bydd cynnig nodweddiadol yn cynnwys:

 • Adran ragarweiniol sy'n nodi'r cwestiwn ymchwil a/neu'r cyd-destun y mae'r ymchwil yn eistedd ynddo. Dylai hyn gynnwys disgrifiad byr o waith blaenorol perthnasol gyda chyfeiriadau llenyddiaeth allweddol, neu ffynonellau gwybodaeth os yw'n briodol.  Dylai gynnwys datganiad o nodau ac amcanion sy'n mynd i'r afael â'r cwestiynau "beth?" a "pam?".
 • Gwybodaeth am y gwaith sy'n mynd i gael ei wneud gan gynnwys y methodolegau cynlluniedig a pham y cawsant eu dewis.  Mae cynllun prosiect dros dro neu siart Gantt yn ddefnyddiol. 
 • Datganiad ynghylch natur y cyflwyniad e.e. traethawd ymchwil, portffolio neu gyhoeddiad (yn achos PhD), ac a fydd y cyflwyniad yn cynnwys unrhyw waith creadigol neu allbynnau eraill. 
 • Rhestr o gyfeiriadau allweddol.
 • Nid bwriad y cynllun uchod yw bod yn rhagnodol, a gall gwahanol ddisgyblaethau strwythuro cynigion yn wahanol, sy'n gwbl ddealladwy a derbyniol.

Derbyniadau mis Hydref: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Mai, hysbysiad o benderfyniad — 1af Gorffennaf.

Derbyniadau mis Ionawr: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Hydref, hysbysiad o benderfyniad — 1af Rhagfyr.

Derbyniadau Ebrill: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Ionawr, hysbysiad o benderfyniad — 1af Mawrth.

Rhai pwyntiau cyffredinol i'w hystyried:

 • Cyflwynir pob cais drwy ffurflen gais ar-lein.
 • Wrth gwblhau eich cais, dylech ddewis y rhaglen ymchwil fwyaf priodol o ddewis o'r rhestr cyrsiau sydd ar gael a'r lefel yr ydych yn dymuno astudio ynddi. 
 • Rhaid llanlwytho cynnig ymchwil unigol fel dogfen ategol.
 • Rhaid i bob cais gynnwys dau eirda ar bapur pennawd a dylid eu llanlwytho fel dogfennau ategol. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd/proffesiynol.  Nid yw tystlythyrau a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol.
 • Gwrthodir ceisiadau nad ydynt yn cynnwys tystlythyrau a/neu gynnig ymchwil, yn ogystal â cheisiadau sy'n cynnwys cynigion ymchwil lluosog.
 • Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd o wledydd lle nad Saesneg yw'r iaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o'r hyfedredd angenrheidiol yn yr iaith Saesneg e.e. tystysgrifau IELTS neu TOEFL y mae'n rhaid eu llanlwytho fel dogfennau ategol.
 • Rhaid cyflwyno tystiolaeth o gymwysterau e.e. tystysgrifau gradd a thrawsgrifiadau ar adeg gwneud y cais.
 • Os ydych yn gwneud cais am PhD yn uniongyrchol ac os oes gennych radd feistr berthnasol dylech gyflwyno fel dogfen ategol amlinelliad o'r teitl a'r cynnwys e.e. crynodeb o’ch gradd Meistr a dylai un o'ch canolwyr fod yn ganolwr academaidd annibynnol a all roi sylwadau mar eich perfformiad ar y radd Meistr.
 • Os ydych yn gwneud cais am PhD drwy Gyhoeddiad, cyflwynwch eich cyhoeddiadau arfaethedig fel dogfen ategol. 

Gallwch wneud cais am radd ymchwil ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn.


Derbyniadau mis Hydref: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1 Mai, hysbysiad o benderfyniad — 1 Gorffennaf.


Derbyniadau mis Ionawr: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1 Hydref, hysbysiad o benderfyniad — 1 Rhagfyr.


Derbyniadau mis Ebrill: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1 Ionawr, hysbysiad o benderfyniad — 1 Mawrth.Ystyrir eich cais ymchwil i ddechrau gan ddau aelod o staff academaidd o fewn y Gyfadran a fydd yn gwneud argymhellion i'r Pwyllgor Graddau Ymchwil Cyfadrannol (FRDC).  Bydd yr adolygwyr yn ystyried ansawdd y cynnig ymchwil ac yn achos ceisiadau PhD, y cyfraniad gwreiddiol arfaethedig i wybodaeth.

Os bydd yr adolygiadau'n rhai cadarnhaol, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad.  Bydd hyn yn cael ei gynnal gan eich tîm goruchwylio arfaethedig. Gellir cynnal cyfweliadau naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar Skype/cyfleusterau fideo-gynadledda.

Wrth ystyried mynediad ar gyfer unrhyw raglen gradd ymchwil, mae'r FRPC yn ystyried sawl maen prawf pwysig, y gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth amdanynt ar y dudalen hon.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon llythyr cynnig atoch. Bydd hyn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Dyddiad dechrau
 • Teitl y prosiect
 • Enw eich Cyfarwyddwr Astudiaethau
 • Gwybodaeth am ymrestru, sefydlu a ffioedd
 • Gwybodaeth adolygu dilyniant
 • Cyswllt at reoliadau a chodau ymarfer ar gyfer graddau ymchwil y Brifysgol y dylech eu darllen yn ofalus
 • Cyswllt i Telerau ac Amodau’r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Bydd angen i chi dderbyn eich cynnig yn ffurfiol i gadarnhau eich lle.

Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r meini prawf ar gyfer cymeradwyo ceisiadau am raddau ymchwil.  Os oes unrhyw rai o'r rhain heb eu bodloni, efallai y gwrthodir eich cais.  Cyn cymeradwyo eich cais i astudio, bydd Pwyllgor Graddau Ymchwil y Gyfadran (FRDC) yn sicrhau:

 • Bod gennych gymwysterau a/neu brofiad priodol.
 • Eich bod yn hyfedr yn yr iaith Saesneg (mae angen sgôr isafswm IELTS o 6.5 gan gynnwys lleiafswm o 5.5 mewn darllen ac ysgrifennu).
 • Bod dau adolygiad annibynnol wedi'u derbyn ac mae'r adolygwyr yn fodlon ar ansawdd y cynnig ymchwil a'r potensial ar gyfer cyfrannu at wybodaeth lle bo hynny'n briodol.
 • Mae tystlythyrau boddhaol wedi'u derbyn.
 • Rydych wedi cael eich cyfweld gan y tîm goruchwylio arfaethedig.
 • Mae gennych y cymhelliant a'r potensial i gwblhau'n brydlon.
 • Eich bod yn ymwybodol o oblygiadau ariannol astudio.
 • Rydych yn ymwybodol o ganllawiau moesegol y brifysgol.
 • Mae unrhyw anghenion penodol wedi'u hystyried a lle nodir yr angen am gymorth ychwanegol, darperir hyn neu gwneir addasiadau rhesymol.
 • Mae yna allu goruchwylio ac arbenigedd i'ch goruchwylio.
 • Mae adnoddau digonol o fewn y Gyfadran.
 • Mae eich ymchwil arfaethedig yn ffitio i'r Gyfadran a/neu strategaeth ymchwil y Brifysgol.

Cysylltwch â ni

Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Campws Trefforest
CF37 1DL
E-bost: [email protected]


Cysylltiadau Derbyn

Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth
Llinos Spargo
E-bost: [email protected]
Ffôn: 01443 483568

Diwydiannau creadigol, busnes, dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol
Alison Crudgington
E-bost: [email protected]
Ffôn: 01443 654269

Gwyddorau Bywyd/Addysg
Jane MacCuish
E-bost: [email protected]
Ffôn: 01443 482788