Ty Crawshay - Treforest - Pontypridd Campus

Ysgoloriaethau a Ariennir yn Benodol

Ysgoloriaethau Presennol KESS 2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe'i hariennir yn rhannol gan raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, a rhaglen ESF Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.

Mae gan y rhaglen KESS ysgoloriaethau penodol ar gael lle mae'n rhaid i'r cyfranogwr fyw yng ngorllewin Cymru a'r Cymoedd neu ddwyrain Cymru.  Gweler y 'Pecyn Gwybodaeth' ar gyfer map o breswylfeydd yng Nghymoedd Dwyrain vs Gorllewin Cymru.

Gellir gweld y wybodaeth am y cyfranogwr ar gyfer yr ysgoloriaethau ar y canlynol:

Map o breswylfeydd Dwyrain v Gorllewin Cymru

Ffurflen Gais Ysgoloriaethau Ymchwil DWYRAIN CYMRU KESS 2

KESS 2 Ffurflen Cynnig Cyfranogwr Gorllewin Cymru ar Cymoedd 2021-2022

Ffurflen Monitro KESS 2

Ffurflen Geirda KESS 2

Gofynnwch am y tystlythyrau a’u darparu gyda’ch ffurflen erbyn y dyddiad cau.  Os yw'n well gan eich canolwyr roi'r cyfeiriad yn uniongyrchol i PDC, gofynnwch iddynt e-bostio'r ffurflen wedi'i llenwi'n uniongyrchol at [email protected] erbyn y dyddiad cau a hysbysebwyd (dylent gynnwys cyfeirnod 5 digid yr ysgoloriaeth/teitl yr ysgoloriaeth yn y e-bost).

Peidiwch â defnyddio'r Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer yr ysgoloriaeth rydych yn gwneud cais amdani fel eich cyfeirnod academaidd.

Am drafodaeth anffurfiol am KESS2 cysylltwch â:

Clare Naylor
KESS 2 Rheolwr Rhaglen
(01443) 482567

Alison Evans
KESS 2 Cydlynydd y Rhaglen

(01443) 482578

KESS a Benthyciadau Gradd Ddoethur Ôl-raddedig

Mae Rheoliadau Addysg 2018 (Benthyciadau Gradd Doethur Ôl-raddedig) (Cymru) yn ei gwneud yn glir nad yw myfyriwr KESS yn gymwys i gael benthyciad gradd doethur ôl-raddedig, oherwydd byddant yn derbyn cymorth KESS 2.

Er gwybodaeth, cyfeiriwch at yr hyperddolen uchod, yn benodol cymal (3) (m): “A person (“A”) is not an eligible student if — there has been bestowed on or paid to A, in relation to the course, any allowance, bursary or award made under the KESS 2 Scheme. 

Mae'n gyfrifoldeb ar ymgeiswyr KESS (a myfyrwyr apwyntiedig KESS) i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau hyn.

Mae'n amod cymhwystra ar gyfer cyllid KESS 2 nad ydych wedi gwneud cais amdano, nac yn bwriadu ymgeisio amdano, ar gyfer Doethuriaeth neu Fenthyciad Meistr ymchwil.


FSE KESS KESS East

Bwrsariaethau ôl-raddedig eraill

Ysgoloriaeth ffioedd yn unig mewn Troseddig

Mae manylion yr ysgoloriaeth i'w gweld yma

Dyddiad cau: 30-05-22

Dyddiad dechrau: Hydref '22

Mae nifer o fwrsarïau, ysgoloriaethau ac opsiynau ariannu ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Bwrsariaeth Lydon-Hodges

Ffioedd a Chyllid Ôl-raddedig (gan gynnwys benthyciadau Gradd Meistr a Doethuriaeth)

Cynghrair Hyfforddiant Doethurol

Ymchwil PDC