Llongyfarchiadau i Dr Alan McKay

Alan McKay graduation

Llongyfarchiadau i Dr Alan McKay, wnaeth raddio fis diwethaf gyda PhD mewn Seicoleg Chwaraeon

Teitl traethawd ymchwil: Datblygu fframwaith o wydnwch meddyliol mewn pêl-droed ieuenctid: Archwilio ymddygiad a phersonoliaeth sy’n anodd yn feddyliol i ategu datblygiad talentau

Tîm goruchwylio: Brendan Cropley, David Shearer

Buom yn holi Alan am ei brofiad yn astudio PhD yn PDC.

  • Sut mae astudio PhD wedi bod o fudd i ti - yn bersonol ac yn broffesiynol?

Yn broffesiynol: Mae PhD yn ddarn annibynnol o waith ymchwil, wedi’i gynnal dros gyfres o astudiaethau gyda naratif clir a chyffredinol sy’n gwneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth. Felly, drwy gyflawni PhD, rwyf wedi dod yn ymchwilydd annibynnol, gan ddysgu sut i gyfiawnhau fy ymchwil, ysgrifennu yn fy llais fy hun, datblygu perthnasoedd gyda rhanddeiliaid allweddol yn fy niwydiant, a rheoli fy amser yn effeithiol gyda rolau darlithio ac ymarfer cymhwysol, sy’n gallu gwrthdaro weithiau. Mae’r sgiliau rwyf wedi’u meithrin yn ystod y PhD wedi rhoi’r platfform i mi fynd ar ôl fy ngyrfa ddelfrydol, sef seicoleg chwaraeon.

Yn bersonol: Roedd llawer o rwystrau ar hyd y daith PhD. Roedd dysgu sut i gyfiawnhau fy ymchwil a dod yn ymchwilydd annibynnol yn heriol, ac roedd hynny’n aml yn dod law yn llaw â theimladau o dwyll - ydw i’n ddigon da i gyflawni’r PhD? - a llawer o sialensau. Ta waeth, mae PhD yn ymwneud â’r profiadau a gewch ar hyd y ffordd a’r hyn a ddysgwch amdanoch chi eich hun fel person drwy’r sialensau a’r methiannau, yn ogystal â’r canlyniad. Drwy gyflawni’r PhD, rwyf wedi dysgu gwerth amynedd, a pha mor bwysig yw gwneud a dysgu gan gamgymeriadau (ac roedd llawer ohonynt!). Mae natur PhD yn helpu’r myfyriwr ddod yn ymchwilydd annibynnol ac yn arbenigedd yn ei faes ymchwil. Fodd bynnag, yn fy mhrofiad i, roedd y daith at ddod yn ymchwilydd annibynnol yn un ar y cyd, lle ro’n i’n dibynnu ar gymorth llawer o bobl i lywio’r broses PhD, gan gynnwys fy ngoruchwylwyr, cydweithwyr ymchwil, ffrindiau a theulu.

  • Pwy a sut fydd dy ymchwil yn helpu / cael effaith bositif?

Ro’n i’n ddigon ffodus i gyflawni’r PhD ar y cyd â phartner cwmni, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAWT), sy’n golygu y bydd f’ymchwil yn cael effaith gymhwysol ar sut mae’r sefydliad hwn yn dylunio, cynllunio a chyflawni cymorth seicolegol i bêl-droedwyr ieuenctid rhyngwladol. Yn benodol, roedd fy ymchwil yn cynnwys creu fframwaith pwrpasol ar sail ymddygiad ar gyfer datblygu gwydnwch meddyliol (MT) chwaraewyr, sy’n galluogi chwaraewyr i ymdopi’n fwy effeithiol â gofynion pêl-droed ieuenctid rhyngwladol, a pherfformio’n fwy cyson dan bwysau. Yna, addysgais hyfforddwyr FAWT sut i gyflawni’r dull ar sail ymddygiad i ddatblygiad MT. O ganlyniad, mae canfyddiadau’r PhD wedi newid yn sylweddol sut mae FAWT yn ystyried datblygiad seicolegol pêl-droedwyr ieuenctid rhyngwladol a sut maen nhw’n cysylltu chwaraewyr â datblygiad seicolegol yn ystod gwersylloedd rhyngwladol.

Mae cynnal PhD mewn unrhyw gyd-destun yn brofiad heriol, ac mae angen amynedd, ymroddiad a gwydnwch. Wedi dweud hynny, ni allaf feddwl am le gwell i gyflawni PhD na PDC.

  • Sut brofiad oedd cyflawni PhD yn PDC?

Mae cynnal PhD mewn unrhyw gyd-destun yn brofiad heriol, ac mae angen amynedd, ymroddiad a gwydnwch. Wedi dweud hynny, ni allaf feddwl am le gwell i gyflawni PhD na PDC. Drwy gydol y PhD, cefais gefnogaeth ardderchog gan fy nhîm goruchwylio, yr Athro Brendan Cropley, yr Athro David Shearer, a’r Athro Sheldon Hanton, a wnaeth fy herio pan roedd bylchau yn fy nyluniadau ymchwil neu ysgrifennu, ac a roddodd gefnogaeth pan ro’n i’n ei chael hi’n anodd bwrw ymlaen neu recriwtio cyfranogwyr, yn enwedig yn ystod cyfnod ynysig COVID-19. Ochr yn ochr â’m hastudiaethau, roedd y goruchwylwyr hefyd yn rhoi cyfle i mi gymryd rhan mewn darlithio a gwaith cymhwysol, gan fy ngalluogi i gael dealltwriaeth well o fy maes pwnc. Nid yw PDC yn ofni rhoi cyfleoedd o’r fath i’w myfyrwyr ôl-raddedig, ac mae cyfleoedd a phrofiadau fel hyn wedi bod yn amhrisiadwy o ran fy natblygiad proffesiynol parhaus.

  • Beth wyt ti’n ei wneud nawr?

Rwy’ bellach yn gweithio fel Uwch-gynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Pêl-droed Cymru, lle bues i’n ddigon ffodus i barhau â’m hymchwil gyda FAW, wrth imi geisio parhau i wella eu dealltwriaeth a’u defnydd o ddatblygiad seicolegol gyda phêl-droedwyr ieuenctid rhyngwladol, ar yr ochr fenywaidd a gwrywaidd.

Gallwch ddarllen rhagor am ymchwil Alan yma.