PDC yn arwain ar brosiect i helpu myfyrwyr ymchwil i baratoi at eu harholiadau viva

Research student university GettyImages-1250410228.jpg

Mae Ysgol Graddedigion y Brifysgol yn arwain prosiect ASAAU (yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch) i gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-radd ledled y DU wrth baratoi ar gyfer eu harholiadau viva (llafar).

Gan weithio mewn partneriaeth â Chynghrair y Prifysgolion, Prifysgol Huddersfield, Prifysgol Coventry a Phrifysgol Sheffield Hallam, nod y prosiect yw gwella'r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-radd y sector drwy ddatblygu adnodd ar y we fydd yn cynnwys clipiau fideo a dogfennau PDF rhyngweithiol. 

Gan ddefnyddio'r rhwydwaith a ddatblygwyd yn rhan o’r rhaglen Cynghrair Hyfforddiant Doethurol y cydlynodd Cynghrair y Prifysgolion hi, mae Ysgol y Graddedigion yn bwriadu cysylltu â myfyrwyr ymchwil ôl-radd, goruchwylwyr, academyddion ac arbenigwyr Datblygu Ymchwilwyr o'r sefydliadau partner a'u defnyddio i ddatblygu'r adnoddau, gyda'r nod o ymestyn i'r rhwydwaith UA-DTA ehangach, sy'n cynnwys 19 o brifysgolion ledled y wlad.

Dywedodd Llinos Spargo, Cydlynydd Ysgol y Graddedigion: "Rydyn ni’n teimlo y bydd adnodd o'r fath yn gwella profiad dysgu myfyrwyr ymchwil ôl-radd, drwy roi profiadau bywyd go iawn iddyn nhw a chwestiynau posibl y gallen nhw orfod eu hateb yn ystod eu harholiadau viva. Gall adnodd o'r fath eu helpu i lunio a datblygu eu paratoadau, rhagweld cwestiynau posibl a rhoi cais ar atebion posibl, a fydd, gobeithio, yn dileu rhai o'u hofnau a'u pryderon.

"Rydyn ni’n credu y gallai hyn gynorthwyo holl Sefydliadau Addysg Uwch y DU i baratoi eu myfyrwyr ymchwil ôl-radd ar gyfer eu harholiadau yn ogystal â darparu adnodd ychwanegol i Ddatblygwyr Ymchwilwyr ei ddefnyddio wrth i fyfyrwyr baratoi ar gyfer gweithdai viva."

Mae tîm y prosiect yn bwriadu cynnal cyfres o grwpiau ffocws gyda myfyrwyr ymchwil ôl-radd sydd newydd gael eu harholi o bob rhan o'r pedwar SAU partner i helpu i lunio'r fframwaith ar gyfer y prosiect. Yn dilyn y grwpiau hyn, bydd y prosiect yn sefydlu cyfres o themâu i grwpio'r clipiau fideo er hwylustod i'r defnyddwyr terfynol.

Mae'r tîm hefyd yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws i glywed am brofiadau academyddion sy'n arholwyr graddau ymchwil profiadol; a staff Datblygu Ymchwilwyr sy'n arbenigwyr ar gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-radd – a bydd y ddau yn helpu i lunio'r fframwaith.

Ychwanegodd Llinos: "Wedi i’r fframwaith a'r briff gael eu cwblhau, byddwn wedyn yn ymgysylltu â phob myfyriwr ôl-radd sydd wedi ei arholi’n ddiweddar o bob sefydliad ac yn gofyn iddyn nhw eu recordio’u hunain yn trafod y cwestiynau hawdd a’r cwestiynau anodd a roddwyd iddyn nhw ac yn cynnig ambell awgrym paratoi.

"Yn yr un modd, byddwn yn ymgysylltu ag academyddion sydd â phrofiad yn arholi myfyrwyr ymchwil ôl-radd, ac yn gofyn iddyn nhw eu recordio’u hunain yn rhoi awgrymiadau ar sut i baratoi, gallen nhw hefyd ddwyn eu profiadau eu hunain i gof a gofyn un neu ddau o'u hoff gwestiynau.

"Pan fydd y recordiadau hyn gennym, byddwn yn adolygu'r themâu sydd wedi dod i’r amlwg yn erbyn y themâu gwreiddiol a gynigiwyd, ac wedyn yn gweithio gyda chwmni allanol i olygu'r clipiau fideo at ei gilydd yn adnodd fideo proffesiynol ar y we."

Bydd yr adnoddau i gyd, y bydd mynediad atynt am ddim i holl Sefydliadau Addysg Uwch y DU, ar gael ar wefan PDC yn ddiweddarach eleni, a bydd dolenni atyn nhw hefyd o dudalennau gwe Cynghrair Hyfforddiant Doethurol Cynghrair y Prifysgolion a phartneriaid eraill.