Sut i gael mynediad at gymorth lles ar gyfer eich iechyd meddwl yn PDC

Liam John, Wellbeing


Mae'r Uwch Fentor Arbenigol Liam John yn rhannu cyngor am y camau y gallwch eu cymryd os oes gennych bryderon am eich iechyd meddwl yn y brifysgol. Mae hefyd yn esbonio sut y gallwch gael gafael ar gymorth os oes ei angen arnoch.


Beth yw eich rôl yn cefnogi myfyrwyr gyda'u hiechyd meddwl?


Mae Mentoriaid Lles yn ymroi i gynorthwyo myfyrwyr i reoli eu lles a'u hiechyd meddwl. Ein nod yw cefnogi myfyrwyr a sicrhau eu bod yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt.


Pryd ddylai myfyriwr gysylltu am gymorth?


Mae llawer o fyfyrwyr sy'n mynychu apwyntiadau cyngor lles yn cyfaddef nad ydynt yn teimlo bod eu problemau'n 'deilwng' o apwyntiad. Nid ydynt bob amser yn teimlo bod eu sefyllfa'n ddigon difrifol i gael gafael ar gymorth.


Os nad yw rhywbeth yn iawn, waeth pa mor fawr neu fach, os yw'n effeithio ar eich lles, mae'n haeddu cymorth.


Beth sy'n digwydd yn ystod apwyntiad cyngor lles?


Mae apwyntiadau cyngor lles yn gyfrinachol a 30 munud o hyd.  Maent yn rhoi cyfle i chi drafod eich cefnogaeth, eich iechyd meddwl a'ch lles tra yn y brifysgol.


Gallwn eich cefnogi os oes gennych broblemau gyda'ch cwrs neu os oes gennych bryderon am gyllid.


Bydd Mentor Lles yn asesu eich anghenion cychwynnol ac yn eich arwain at yr help sydd ei angen arnoch. Efallai y byddant yn eich gwahodd i fynychu apwyntiadau lles dilynol neu eich cyfeirio at wasanaeth arbenigol arall gyda'ch caniatâd.


Mae’r gwasanaethau gall Mentor Lles eich cyfeirio atynt yn cynnwys Cynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cwnselwyr, neu unrhyw wasanaeth arbenigol arall yn y brifysgol.


Sut gall myfyriwr PDC drefnu apwyntiad?


Os hoffech gael apwyntiad, gallwch wneud hynny drwy'r Ardal Gynghori ar-lein. Mae gwybodaeth yno am apwyntiadau lles ac maent yn hawdd eu harchebu.